Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин(витяг)
( 1 Vote )
Написав Яворський В. Переглядів - 15829   
Вівторок, 04 серпня 2009 08:46

Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення

1. Загальні положення
1.1. Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення (далі -  Правила)  розроблені відповідно  до  статей 20,  22,  23,  24 та 45 Закону України "Про тваринний світ"  з метою удосконалення управління в галузі охорони і  використання  диких  тварин  та  інших  об'єктів тваринного світу.

1.2. Правила встановлюють  вимоги  щодо  видачі  дозволів  на спеціальне  використання диких тварин (крім водних живих ресурсів, у тому числі водних безхребетних,  наземних безхребетних у  водній стадії  розвитку) та інших об'єктів тваринного світу (частин диких
тварин,  продуктів їх життєдіяльності,  залишків викопних  тварин, крім тих,  що утворюють загальнопоширені копалини),  віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення.

Вимоги щодо  видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу,  види яких занесені  до Червоної  книги  України,  а  також  тих,  що  перебувають у межах територій     та     об'єктів      природно-заповідного      фонду
загальнодержавного     значення,    встановлюються    відповідними нормативно-правовими актами Мінекобезпеки.

1.3. Правила   є   обов'язковими  для  підприємств,  установ, організацій та громадян,  які здійснюють  спеціальне  використання диких  тварин  та  інших  об'єктів  тваринного  світу  в наукових, культурно-освітніх,  виховних,  естетичних,  комерційних та  інших передбачених  законодавством  цілях,  а  також з метою утримання і розведення диких тварин у неволі чи напіввільних умовах, отримання продуктів  їх  життєдіяльності,  переселення  диких  тварин у нові місця перебування та регулювання їх чисельності.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

- спеціальне використання  диких  тварин  та   інших   об'єктів тваринного  світу  -  всі  види  користування тваринним світом (за винятком  любительського  та  спортивного  рибальства  у  водоймах загального   користування),   що   здійснюється  з  їх  вилученням (добуванням, збиранням і таке інше) з природного середовища;

-дикі тварини  та інші об'єкти тваринного світу,  віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення - дикі тварини,  що перебувають   у   стані  природної  волі,  а  також  інші  об'єкти тваринного  світу,  що  перебувають  у  межах   територіальних   і внутрішніх  морських  вод,  континентального  шельфу  та виключної (морської) економічної зони,  водойм,  що знаходяться на території більш ніж однієї області,  державних мисливських угідь,  територій
природно-заповідного фонду України і лісів державного значення;

-користувачі дикими  тваринами  та іншими об'єктами тваринного світу -  підприємства,  установи,  організації  і  громадяни,  які відповідно  до  вимог  цих Правил отримали дозвіл на їх спеціальне
використання;

- дозвіл на  спеціальне  використання  диких  тварин  та  інших об'єктів  тваринного  світу  -  документ,  який  засвідчує   право користувачів  на використання конкретних видів (груп видів) тварин та інших об'єктів тваринного світу;

- ліміт спеціального   використання  (добування)  диких  тварин (надалі - ліміт добування) - науково обгрунтований обсяг можливого вилучення диких тварин з природного середовища.

 1.5. Підставою для видачі дозволів на добування диких  тварин (крім мисливських птахів,  зайців-русаків,  кролів диких,  лисиць, вовків,  єнотоподібних собак) та інших диких тварин є  затверджені Мінекобезпеки ліміти їх добування.

 Порядок установлення  лімітів  використання   диких   тварин, віднесених  до  природних  ресурсів  загальнодержавного  значення, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від  10  серпня 1992 року  N  459  "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення  лімітів використання  ресурсів  республіканського  значення" (із змінами і
доповненнями,  внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1994 року N 268.

 Якщо обсяги спеціального  використання  немисливських  тварин незначні,  то  Мінекобезпеки може видавати дозвіл на їх спеціальне використання,  не  затверджуючи   лімітів.   Обсяги   спеціального використання    немисливських    тварин,   на   яких   ліміти   не затверджуються,   визначаються   Мінекобезпеки    з    урахуванням пропозицій   відповідних   наукових   організацій  або  експертів, призначених Мінекобезпеки.

1.6. Спеціальне  використання  диких  тварин  здійснюється за плату.  Порядок справляння цієї плати та пільги щодо  платежів  за спеціальне  використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу встановлений постановою Кабінету Міністрів  України  від  25 січня 1996  року  N 123 "Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких  тварин" (із   змінами   і   доповненнями,  внесеними  постановою  Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1336   та
спільним наказом  Мінекобезпеки  України  і  Мінфіну  України  від 9 квітня  1996  року  N  37/68  "Про  затвердження Інструкції  про порядок сплати платежів за спеціальне використання
диких тварин",  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції   України 29 квітня 1996 року за N 206/1231.

1.7. Право   на   підприємницьку   діяльність,  пов'язану  із спеціальним використанням диких тварин,  надається  відповідно  до Указу  Президента України від 20.05.99 N  "Про запровадження
дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності".
2. Порядок видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу
2.1. Дозволи  на спеціальне використання немисливських тварин з  будь-якою  метою,  мисливських  птахів  та  хутрових  звірів  з науковою,  культурно-освітною,  виховною, естетичною метою, відлов усіх видів диких тварин  з  метою  їх  переселення  у  нові  місця
перебування,   збирання   частин   диких   тварин,   продуктів  їх життєдіяльності,  залишків викопних тварин (крім тих, що утворюють загальнопоширені   копалини),   а   також   з   метою  регулювання чисельності диких тварин  (крім  вовків,  лисиць,  сорок,  граків, сірих  ворон  у  межах  наданих  у користування мисливських угідь) видаються Мінекобезпеки за формою, що наведена в додатку.

2.2. Для  одержання  зазначеного  в  пункті  2.1  цих  Правил дозволу особи, що передбачають здійснювати спеціальне використання диких тварин, готують заявку, у якій повинні бути зазначені:

 повна юридична  назва  й  адреса   користувача,   від   якого надходить заявка;

 прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб), яка безпосередньо здійснюватиме  використання  (крім  випадків  використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання  чисельності  тварин,  що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців);

 прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб), відповідальної за використання,  в  разі  використання  окремих  видів  безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин,  що здійснюються  шляхом залучення значної кількості виконавців;

 конкретні види (групи видів) диких тварин та  інших  об'єктів тваринного  світу,  а також намічені обсяги їх використання;  мета використання, обгрунтування потреби у його здійсненні;

 місце і строки використання.

У разі використання тварин з метою їх утримання і  розведення у  неволі  чи  напіввільних  умовах  або  переселення у нові місця перебування у зазначеній заявці повинна бути  наведена  інформація
про  умови  утримання  тварин,  конкретні місця,  у які планується здійснювати їх переселення, та засоби транспортування.

2.3. Підготовлені  заявки  на  спеціальне  використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу подаються на  погодження до:

 органів державної ветеринарної медицини у разі відлову  диких тварин з метою їх переселення у нові місця перебування;

 органів Мінздоров'я - у разі  використання  диких  тварин  та інших    об'єктів    тваринного    світу    з    метою   одержання лікувально-технічної сировини;

 органів Держкомлісгоспу     та    користувачів    відповідних мисливських угідь -  у  разі  використання  мисливських  тварин  з метою, зазначеною в пункті 2.1 цих Правил;

 відповідних наукових  установ  і   організацій   -   у   разі спеціального   використання   диких   тварин   та  інших  об'єктів тваринного світу з науковою метою,  яке здійснюватиметься окремими
науковцями;

У разі використання тварин на територіях  особливого  статусу (зона   безумовного  (обов'язкового)  відселення  ЧАЕС,  військові об'єкти) Мінекобезпеки  може  зажадати  від  заявника  додаткового погодження заявок на спеціальне використання диких тварин та інших
об'єктів тваринного світу з іншими органами виконавчої влади.

Заявки на  регулювання чисельності диких тварин (крім вовків, лисиць,  сорок, граків, сірих ворон у межах наданих у користування мисливських  угідь)  подаються  на  розгляд  відповідних  наукових установ і організацій для одержання від них  позитивного  висновку
щодо цієї діяльності.

 Зазначені органи,  наукові установи і організації розглядають подані  заявки в десятиденний термін з часу отримання,  погоджують їх (складають позитивний висновок) або дають мотивовану відмову.

2.4. Підготовлені  та  погоджені  відповідно до пунктів 2.2 і 2.3  цих  Правил  заявки  подаються   особами,   що   передбачають здійснювати  спеціальне використання диких тварин,  до відповідних
територіальних органів Мінекобезпеки  -  Рескомприроди  Автономної Республіки  Крим,  держуправлінь  екобезпеки відповідних областей, міст   Києва   та   Севастополя   (надалі   державні   -    органи Мінекобезпеки),   які  в  десятиденний  термін  з  часу  отримання
розглядають їх і погоджують або дають мотивовану відмову.

2.5. Погоджені з державними органами Мінекобезпеки заявки,  а також матеріали  щодо  їх  обгрунтування  особи,  що  передбачають здійснювати  спеціальне  використання  диких  тварин,  подають  до Мінекобезпеки.

2.6. Якщо   використання   диких  тварин  та  інших  об'єктів тваринного світу не потребує затвердження лімітів  і  внесення  до бюджету  плати,  то  Мінекобезпеки  видає  дозволи  на  спеціальне використання диких  тварин  та  інших  об'єктів  тваринного  світу протягом трьох тижнів з часу одержання від користувачів заявки.  В інших випадках,  а  також  у  разі  потреби  одержання  експертних висновків   дозволи   видаються   протягом   двох  тижнів  з  часу
встановлення ліміту та одержання  від  користувача  документа,  що засвідчує внесення плати та позитивного експертного висновку.

2.7. Дозволи видаються за  підписом  уповноваженої  посадової особи Мінекобезпеки та засвідчуються печаткою.

2.8. Структурний  підрозділ  Мінекобезпеки,   який   здійснює видачу  дозволів,  веде їх реєстрацію,  при цьому вказуються номер дозволу,  дата  його  видачі,   термін   дії,   назва   (прізвище) користувача.

Копії дозволів у друкованому вигляді,  разом із  заявками  та
документами,   що   засвідчують   внесення   плати  за  спеціальне використання диких тварин, зберігаються у Мінекобезпеки в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.9. Добування диких парнокопитних  тварин,  ведмедя,  куниць лісової та кам'яної,  норки американської,  тхора лісового, бобра, нутрії вільної,  ондатри,  бабака і  білки  в  порядку  проведення полювання  (крім відлову для переселення у нові місця перебування) здійснюється  за  дозволами,  які  видаються  Держкомлісгоспом   у встановленому ним за погодженням з Мінекобезпеки порядку.

2.10. Спеціальне  використання  мисливських   птахів,   кроля дикого,  зайця-русака,  єнотоподібного  собаки та лисиці в порядку проведення полювання (крім відлову для переселення  у  нові  місця перебування) здійснюється за відстрільними картками, які видаються
мисливцям користувачами мисливських угідь.

Порядок видачі  відстрільних  карток установлюють користувачі мисливських угідь за  погодженням  з  державним  органом  лісового господарства    Автономної   Республіки   Крим,   області,   міста Севастополя,    Рескомприроди    Автономної    Республіки    Крим, держуправлінням екобезпеки в областях, місті Севастополі.

3. Порядок використання дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу.
3.1. Зазначені в пункті 2.1 цих Правил дозволи на  спеціальне використання  диких  тварин  та  інших  об'єктів  тваринного світу повинні бути зареєстровані в державних  органах  Мінекобезпеки  до початку  спеціального  використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу. Дозволи, які    не   зареєстровані   у   зазначених   органах Мінекобезпеки, вважаються недійсними.

 3.2. Видані  Мінекобезпеки  дозволи повинні бути повернуті за місцем видачі протягом місяця з дати закінчення строку  їх  дії  з відмітками  факту  використання  диких  тварин  та  інших об'єктів тваринного  світу,  звітами  про   результати   використання   (із зазначенням місця реалізації,  утримання, зберігання добутих диких тварин та інших об'єктів тваринного світу),  а також  інформацією, яку   Мінекобезпеки  вимагало  від  користувачів  під  час  видачі дозволів.

3.3. Порядок використання дозволів на спеціальне використання мисливських тварин у порядку здійснення  полювання  (крім  відлову тварин  для  переселення  у  нові  місця  перебування),  строки їх повернення  та  вимоги  щодо  оформлення  звітів  про   результати добування   зазначених   у   цих  дозволах  тварин  встановлюються Держкомлісгоспом за погодженням з Мінекобезпеки.

3.4. Користувачі,  які  без  поважних  причин не повернули за місцем видачі використані дозволи  або  не  подали  звіти  про  їх використання, до подальшого спеціального використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу не допускаються.

3.5. Відмітка  факту  вилучення з природного середовища диких тварин та інших об'єктів тваринного світу  робиться  особою,  якій видано  дозвіл,  окремо  за  кожною  особою  певного  виду  тварин безпосередньо на місці  вилучення  із  зазначенням  дати  і  місця вилучення, якщо іншого не передбачено в дозволі.

3.6. Фізичні особи,  які здійснюють  спеціальне  використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу,  повинні мати при собі,  крім дозволу,  також документ,  що засвідчує їх особу,  а в разі добування диких тварин із застосуванням вогнепальної чи іншої стрілецької зброї - видані в установленому  порядку  документи  на користування зброєю.

3.7. Юридичні особи,  яким дозволено  здійснювати  спеціальне використання  диких  тварин  (слимаків  тощо)  у комерційних цілях шляхом залучення значної кількості виконавців (закупівлі тварин  у населення),  повинні зареєструвати всі пункти приймання цих тварин у  Рескомприроди  Автономної  Республіки   Крим,   держуправліннях екобезпеки  відповідних  областей,  міст Києва та Севастополя і за встановленою ними формою вести журнали  обліку  обсягів  придбання
тварин.  У цьому журналі повинні бути зазначені прізвище, ім'я, по-батькові та адреса кожної фізичної особи,  у  якої  були  придбані тварини,  їх  кількість  та  дата  придбання.  При цьому наявність дозволу в окремих фізичних осіб не є обов'язковою.

Відмітку в  дозволі  факту  вилучення в такому випадку робить особа,  яка  відповідає  за   його   здійснення,   щотижнево,   за результатами даних журналу обліку обсягів придбання тварин.

3.8. Спеціальне використання диких тварин та  інших  об'єктів тваринного  світу  за  межами  території  загального  користування здійснюється  за  погодженням  із  власниками  або   користувачами відповідних  земельних  ділянок.  Використання  мисливських тварин
здійснюється лише за  погодженням  і  під  контролем  користувачів мисливських угідь.

3.9. Засвідчені в Рескомприроди Автономної  Республіки  Крим, держуправліннях  екобезпеки  відповідних  областей,  міст Києва та Севастополя  ксерокопії  використаних  дозволів,  а  також  видані користувачами мисливських угідь документи,  що засвідчують набуття тварин (їх частин), користувачі зберігають у себе як документи, що підтверджують  законність  вилучення з природного середовища диких тварин  та  інших  об'єктів   тваринного   світу,   їх   утримання
(зберігання).

Використання ксерокопій  дозволів   з   метою   вилучення   з природного  середовища  диких  тварин та інших об'єктів тваринного світу - забороняється.

3.10. Добуті  з  будь-якою метою дикі тварини та інші об'єкти тваринного  світу  зараховуються  до  ліміту  їх  добування,  крім випадків, коли такі ліміти не встановлювалися. Мисливські тварини,
добуті протягом мисливського сезону, зараховуються до ліміту цього сезону,  а  тварини,  добуті в міжсезоння,  - до ліміту наступного мисливського сезону.
4. Порядок скасування дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу.
4.1. Дозвіл  на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу може бути скасований органом,  який його видав, у разі порушення користувачем:

- вимог цих Правил;

- особливих умов  використання  диких  тварин та інших об'єктів тваринного  світу,  які  визначені   в   дозволі   або   додатково встановлені органом, який його видав;

- вимог законодавства  в  галузі   охорони,   використання   та відтворення тваринного світу;

- надходження вимоги щодо припинення або обмеження спеціального використання  диких  тварин та інших об'єктів тваринного світу від спеціально уповноважених органів державного управління і  контролю у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу;

-в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.2. Припинення  права спеціального використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу шляхом скасування дозволу на їх спеціальне  використання  не позбавляє користувача від зобов'язань щодо відшкодування збитків,  завданих унаслідок порушення  чинного законодавства.
5. Державний контроль за використанням дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу.

5.1. Державний   контроль   за   використанням   дозволів  на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів  тваринного світу  здійснюють  Мінекобезпеки,  його  органи  на місцях та інші уповноважені на це органи виконавчої влади.

Контроль за використанням дозволів на спеціальне використання мисливських  тварин,  інших  звірів  і  птахів  здійснюють   також Держкомлісгосп,  його  органи на місцях та користувачі мисливських угідь, на території яких здійснюється використання цих тварин.
6. Відповідальність за порушення вимог цих Правил.

6.1. Порушення  вимог  цих  Правил,  здійснення  спеціального використання  диких  тварин та інших об'єктів тваринного світу без спеціальних дозволів або  з  порушенням  установлених  ними  вимог тягне за собою дисциплінарну,  адміністративну, цивільно-правову й кримінальну відповідальність відповідно до  чинного  законодавства України.

Додаток
до пункту 2.1 Правил видачі дозволів на
спеціальне використання диких тварин та
інших   об'єктів   тваринного    світу,
віднесених    до   природних   ресурсів
загально державного значення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

252001, м.Київ-1, МСП,

ул.Хрещатик, 5
тел. 226-24-28, факс 229-83-83,
E-mail Internet:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дозвіл N _____

на  спеціальне використання диких тварин та інших об'єктівтваринного світу

N ______ від _________________

 

Видано гр. _________________________________________________            _

Заявник    __________________________________________________

Мета використання   _________________________________________

Спосіб використання _________________________________________

на території  _______________________________________________

на період     _______________________________________________

на  використання  диких тварин та інших  об'єктів  тваринного

світу, що зазначені нижче.

Список
тварин та інших об'єктів тваринного світу, яких дозволено вилучити

Об'єкти використання

Обсяг використання, одиниця виміру

Відмітка про використан ня, дата, місце, обсяг

1

2

3

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік Дозволу)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Особливі умови  використання  диких  тварин та інших об'єктів
тваринного світу _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка видала дозвіл)

 М.П.
 Зареєстровано в:

 ______________________________________  печатка    підпис

 ______________________________________  печатка    підпис

 ______________________________________  печатка    підпис

Примітки:

Дозвіл на спеціальне  використання  диких  тварин  є  іменним документом.

Дозвіл дійсний за наявності в користувача посвідчення  особи, а в разі відстрілу тварин - дозволу на користування зброєю.

Дозвіл підлягає поверненню Мінекобезпеки України  на  протязі місяця після закінчення строку його дії.

Цей Дозвіл  без  реєстрації  в   Республіканському   комітеті охорони  навколишнього природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим або відповідних  державних  управліннях екологічної безпеки в областях - НЕДІЙСНИЙ.

Спеціальне використання  диких  тварин  та   інших   об'єктів тваринного  світу  за  межами  території  загального  користування здійснюється  за  погодженням  із  власниками  або   користувачами відповідних  земельних  ділянок.  Використання  мисливських тварин здійснюється лише за  погодженням  і  під  контролем  користувачів мисливських угідь.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com