Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля(витяг)
( 12 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 17063   
Вівторок, 04 серпня 2009 15:48

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 38 та 39З акону України "Про мисливське господарство та полювання", статті 37 Закону України "Про рослинний світ" ,статей 13 та 63З акону України "Про природно-заповідний фонд України" ,статей 58 та 60 Закону України "Про тваринний світ", постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.01N 1520 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію", статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля (далі - громадські інспектори).

 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

2.1.Діяльність громадських іінспекторів організовують та координують органи, що належать до сфери управління Мінприроди, а саме: Державна екологічна інспекція, Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державні екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державна екологічна інспекція Азовського моря, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція(далі-органи Мінприроди).

2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими  законодавчими актами в галузі охорони навколишнього природного середовища раціонального використання та відтворення природних ресурсів, нормативними актами і стандартами щодо вимог екологічної безпеки, наказами та розпорядженнями Державної екологічної інспекції, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, його органів на місцях та цим Положенням.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Мінприроди.

3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до відповідного органу Мінприроди письмову заяву та подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища.

3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним  інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій після проходження  співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу Мінприроди та виявлення претендентом знань з основ  природоохоронного законодавства.

Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на  виконання обов'язків громадського інспектора, згідно з додатком  1.

3.4. Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого Міністерством охорони навколишнього природного середовища зразка, що підтверджують їх повноваження (додаток).

3.5. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля видають терміном на один рік і з щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану роботу.

3.6. У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський інспектор.

3.7. Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.

3.8.Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі Мінприроди, який видав посвідчення, з питань здійснення інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів (актів та протоколів про адміністративні правопорушення)та інструктаж з техніки безпеки.

4. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ 

4.1. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з органами Мінприроди, які призначили їх і видали посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля, іншими державними органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями.

4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється за відповідним підрозділом органу Мін природи (відділом, сектором тощо) або за державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища, сфера діяльності яких збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона земельних ресурсів та ін.).

4.3. Керівник підрозділу(державний інспектор),за яким закріплений громадський інспектор:

надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення  громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів;

координує його діяльність;

проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю;

залучає його до участі в перевірках, які збігаються з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора;

оформляє за підписом керівника відповідного органу Мінприроди чи його заступника направлення для громадського інспектора на проведення рейдів та перевірок.

приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських інспекторів з охорони довкілля;

вносить подання про продовження терміну виконання роботи громадського інспектора з охорони довкілля.

4.4. З метою координації роботи громадських інспекторів та підтримання контактів з екологічними(природоохоронними) організаціями, залучення громадськості до розробки та виконання  заходів з охорони навколишнього природного середовища при органах Мінприроди та при екологічних(природоохоронних)організаціях можуть створюватись на громадських засадах штаби громадських інспекторів. Діяльність штабу громадських інспекторів регулюється Положенням про штаб громадських інспекторів з охорони довкілля, що затверджується Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища відповідної території.

5. ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ.

Громадські інспектори мають право:

спільно з працівниками органів Мінприроди, інших державних органів, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;  за направленням органу Мінприроди, який призначив громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок;

складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, і подавати
їх відповідному органу Мінприроди для притягнення винних до відповідальності; 

доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення;

перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних(утому числі плавучих)засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;

проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних у наслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі свідків;

роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх екологічні права;

брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу";

одержувати в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ 

Громадські інспектори зобов'язані:

дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний орган Мінприроди про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

щоквартально до 5числа наступного за звітним місяця та не пізніше15січнянаступногоза звітним року подавати до органу Мінприроди, яким призначено громадського інспектора з охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу.

7. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА 

7.1.Орган Мінприроди, що призначив громадського інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного підрозділу органу Мінприроди позбавити його права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки;

неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;

учинення громадським інспектором порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля.

7.2.Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення приймається Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com