Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Типовий договір про умови ведення мисливського господарства
( 0 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 17020   
Середа, 05 серпня 2009 09:23

Затверджено
наказом Мінлісгоспу України
від 12 грудня 1996 р. N 153

Типовий договір про умови ведення мисливського господарства

___________________________              _________________________
(місце укладення договору)               (дата укладення договору)

__________________________________________________________________
(обласне управління лісового господарства, державне
__________________________________________________________________
лісогосподарське об'єднання, повна адреса)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ________________________________ з одного боку,
(назва, дата, номер документа)
та _______________________________________________________________
(користувач мисливських угідь, повна адреса)
__________________________________________________________________
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________________ з другого боку,
(назва документа)
уклали цей Договір про наведене нижче.

1. Предмет Договору

1.1. Рішенням _______________________________________________
(Рада)
від __________________, N _____________
надано ___________________________________________________________
(користувач мисливських угідь)
терміном до "_____" _________ ______ мисливські угіддя для ведення
(число) (місяць) (рік)
мисливського господарства загальною площею ____________ тис.га,  у
тому числі: лісові угіддя _____ га, польові ____ га, водно-болотні
_____ га. Карта-схема угідь і опис меж додаються користувачем.
1.2. Чисельність мисливських  тварин  в  угіддях,  наданих  в
користування, станом на "___" _______________ 200_ р. становить:

 

Вид тварин

Чисельність,

гол.

Вид тварин

Чисельність,

гол.

Вид тварин

Чисельність,

гол.

Зубр

 

Єнотов.собака

 

Кіт лісовий

 

Лось

 

Куниця лісова

 

Рись

 

Олень благ.

 

Куниця кам'яна

 

Заєць-русак

 

Олень плям.

 

Норка європ.

 

Кріль дикий

 

Козуля

 

Норка америк.

 

Білка

 

Кабан

 

Тхір лісовий

 

Бабак

 

Лань

 

Тхір степовий

 

Бобер

 

Муфлон

 

Перегузня

 

Нутрія вільна

 

Ведмідь

 

Горностай

 

Ондатра

 

Вовк

 

Борсук

 

Хохуля

 

Лисиця

 

 

Видра

 

 

 

Лебеді

 

Сіра куріпка

 

Рябчик

 

Гуси

 

Кеклик

 

Дрофа

 

Качки

 

Перепілка

 

Стрепет

 

Лиска

 

Глухар

 

Кулики

 

Фазан

 

Тетерук

 

Голуби

 

 

2. Права і обов'язки сторін

2.1. ______________________________________________ має право
(користувач мисливських угідь)
у встановленому  порядку,  за  згодою  власників  або користувачів
земельних ділянок, зводити у мисливських угіддях необхідні будівлі
і біотехнічні  споруди,  вирощувати  кормові культури,  створювати
захисні насадження,  проводити штучне обводнення, здійснювати інші
заходи, пов'язані  з  веденням  мисливського господарства,  які не
суперечать законодавству та інтересам власників  або  користувачів
земельних ділянок.
2.2. ________________________________________ зобов'язується:
(користувач мисливських угідь)
а) використовувати мисливські угіддя відповідно  до  умов  їх
надання у користування та за призначенням;
б) вести  мисливське  господарство  на  закріплених  за   ним
мисливських угіддях   з  дотриманням  вимог  Закону  України  "Про
тваринний світ",  Положення про мисливське господарство та порядок
здійснення полювання,  затверджене  постановою  Кабінету Міністрів
України від 20 липня 1996 року N  780,  інших  нормативно-правових
актів у  галузі охорони та використання тваринного світу,  ведення
мисливського господарства;
в) забезпечити  мисливське  впорядкування  угідь  в термін до
__________________, визначити в натурі межі цих угідь та визначити
(місяць, рік)
в натурі  межі  цих  угідь  та  відтворюваних  ділянок,  єгерських
обходів тощо;
г) раціонально використовувати  державний  мисливський  фонд,
недопускати погіршення  екологічного  стану середовища перебування
мисливських тварин внаслідок власної діяльності;
д) проводити   первинний  облік  чисельності  і  використання
мисливських тварин,  вивчати їх стан та характеристики  угідь,  де
перебувають дані  тварини,  і в установленому порядку подавати  цю
інформацію органам,  що  здійснюють  державний  облік  мисливських
тварин та облік їх використання;
е) забезпечувати проведення комплексних заходів,  спрямованих
на охорону   і   відтворення   мисливських  тварин,  збереження  і
поліпшення середовища їх перебування,  щорічно вкладати  кошти  на
дані цілі  з  розрахунку  на  1  тис.га  лісових угідь не менше 8,
польових - 6,  водно-болотних  -  4  неоподатковуваних   мінімумів
доходів громадян;
є) здійснювати   охорону   державного   мисливського   фонду,
сформувати єгерську службу з розрахунку не менше одного єгеря на 7
тис.га лісових і 10 тис.га польових угідь, в термін до ___________
згідно з штатним розписом, який додається користувачем;
ж) дотримуватись режиму охорони видів  тварин,  занесених  до
Червоної книги України і до переліку видів тварин,  які підлягають
особливій охороні  в  межах  наданих  в  користування  мисливських
угідь;
з) негайно   інформувати   природоохоронні   органи,   органи
мисливського та   лісового   господарства,   органи   ветеринарної
медицини, санітарно-епідеміологічної    служби    про    виявлення
захворювань тварин,  погіршення  стану середовища їх  перебування,
виникнення загрози   знищення   та   випадки   загибелі    тварин,
здійснювати комплексні  заходи  щодо  профілактики  і  боротьби із
захворюваннями;
и) самостійно  припиняти  використання  мисливських  тварин у
разі погіршення їх стану та умов існування,  зниження відтворюючої
здатності та чисельності,  виникнення загрози їх знищення, негайно
вживати заходів до усунення негативних факторів впливу на тварин і
середовище їх перебування;
і) виконувати інші  обов'язки  щодо  охорони  і  використання
об'єктів тваринного  світу  та  користування мисливськими угіддями
відповідно до чинного законодавства.
2.3. ________________________________________________________
(обласне управління лісового господарства, державне
_______________________________________________________ має право:
лісогосподарське об'єднання)
а) в міру необхідності,  але не менше ніж один раз в три роки
проводити перевірку виконання ____________________________________
(користувач мисливських угідь)
умов договору,   його   виробничої   та    фінансово-господарської
діяльності в   частині   організації   та   ведення   мисливського
господарства, охорони  та  відтворення   державного   мисливського
фонду;
б) у разі невиконання або порушення _________________________
_______________________________ умов договору, попередити його про
(користувач мисливських угідь)
необхідність усунення  порушень у визначений термін або заборонити
використання державного мисливського фонду терміном до  3  (трьох)
років;
в) у разі систематичного невиконання ________________________
_______________________________ умов договору подавати до ________
(користувач мисливських угідь)
_________________________________________ матеріали про припинення
(Рада)
права ____________________________________________________________
(користувач мисливських угідь)
користування мисливськими угіддями.
2.4. ________________________________________________________
(обласне управління лісового господарства, державне
_____________________________________________________ зобов'язане:
лісогосподарське об'єднання)
а) надавати _________________________________________________
(користувач мисливських угідь)
організаційну та  методичну  допомогу   у   веденні   мисливського
господарства, здійсненні мисливського впорядкування угідь;
б) сприяти у виділенні земельних ділянок  для  будівництва  в
мисливських угіддях  необхідних  будівель  і  біотехнічних споруд,
вирощуванні кормових  культур,  створенні  захисних  насаджень  та
здійсненні інших   заходів,  пов'язаних  з  веденням  мисливського
господарства, які  не  суперечать   законодавству   та   інтересам
власників або користувачів земельних ділянок.

3. Відповідальність сторін

3.1. У  разі  невиконання  умов цього договору сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Договір укладено у трьох примірниках,  з яких перший  отримав
_________________________________________________________________,
(користувач мисливських угідь)
другий зберігається ______________________________________________
(обласне управління лісового господарства,

_________________________________________________________________,
державне лісогосподарське об'єднання)
третій надсилається до Мінлісгоспу України.

Договір набуває чинності з моменту його підписання.

Підписи сторін:


____________________________        ______________________________
(обласне управління лісового                  (користувач мисливських угідь)
господарства, державне
лісогосподарське об'єднання)
____________________________        ______________________________
(посада)                                                   (посада)
____________________________        ______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я,                          (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)                                                      по батькові)
М.П.                                                                 М.П.

 

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com