Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Інструкція щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин
( 0 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 14021   
Середа, 05 серпня 2009 13:55
Інструкція щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про тва­ринний світ", постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природ­них ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержав­ного значення", Закону України "Про мисливське господарство та полюван­ня", постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 року № 123 "Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне вико­ристання диких тварин".

Інструкція визначає застосування порядку встановлення лімітів ви­користання таких диких тварин, віднесених до природних ресурсів загаль­нодержавного значення:

мисливських тварин (крім мисливських птахів, зайців-русаків, кролів ди­ких, лисиць, вовків, єнотоподібних собак); диких тварин, які зазначені в додатку до Тимчасового порядку справлян­ня плати за спеціальне використання диких тварин (крім водних безхребет­них, наземних безхребетних у водній стадії розвитку), затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 року № 123.

Порядок установлення лімітів використання диких тварин, які перебува­ють у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загально­державного значення, встановлюється Інструкцією про порядок установ­лення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, зат­вердженою наказом Мінекобезпеки України від 11 травня 1994 року № 43 і зареєстрованою в Мін'юсті України 21 травня 1994 року за № 111-320.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: спеціальне використання диких тварин (надалі - використання диких тва­рин) - усі види користування тваринним світом (за винятком любительсько­го і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням і таке інше) з при­родного середовища.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТІВ ВИКОРИСТАННЯ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН

Науково обґрунтовані ліміти спеціального використання диких тва­рин (надалі - ліміти) затверджуються Мінекобезпеки на кожний окремий вид тварин у цілому для Автономної Республіки Крим, областей, інших адм­іністративно-територіальних одиниць або окремих територій, мисливських господарств чи користувачів об'єктів тваринного світу.

Розробка проектів лімітів здійснюється на підставі первинних матеріалів обліку чисельності (визначення запасів) диких тварин, що надаються користува­чами разом з висновками представників місцевих органів Мінекобезпеки та Дер­жкомлісгоспу України, в яких обов'язково вказуються умови та порядок прове­дення обліку і за яким методом. При визначенні лімітів ураховуються: оптималь­на чисельність мисливських тварин (з урахуванням їх статевого та вікового скла­ду), при якій на певній території мисливського угіддя забезпечується їх нормаль­не існування без виснаження природних кормових ресурсів, загрози виникнення
епізоотій, заподіяння значної шкоди лісовому, сільському та іншому господар­ству, а також без створення загрози життю та здоров'ю людини; дані аналізу лімітів за попередні роки; динаміка чисельності, біологічні та інші показники, що визначають відтворювальний потенціал конкретних популяцій тварин; епізоотич­ний стан мисливського господарства; матеріали мисливського впорядкування.

Наукове забезпечення робіт щодо розробки проектів лімітів, а також підготовку висновків про достовірність викладених у розроблених проектах лімітів даних здійснюють наукові установи або визначені Мінекобезпеки експерти з питань охорони і використання конкретних видів (груп видів) диких тварин.

Ліміти використання мисливських видів парнокопитих тварин, ведмедя, куниць лісової та кам'яної, норки американської, тхора лісового, бобра, нутрії вільної, ондатри, бабака і білки затверджуються на мисливський сезон Мінекобезпеки за поданням Держкомлісгоспу на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з державним органом лісового господарства та органом екологічної
безпеки Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя.

2.5. Проекти зазначених у пункті 2.4 цієї Інструкції лімітів розробляються користувачами мисливських угідь у розрізі окремих мисливських господарств або наданих у користування ділянок угідь і не пізніше як за 2,5 місяця до почат­ку полювання подаються на розгляд і погодження державному органу лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя.

Зазначені в цьому пункті державні органи забезпечують перевірку досто­вірності наведених у проектах лімітів даних, розгляд і зведення цих даних у розрізі користувачів мисливських угідь (їх об'єднань) у цілому по Автономній Республіці Крим, області, м. Севастополю. Вищезазначені державні органи подають проекти лімітів у вигляді форми, що наведена в додатку 1, разом із первинними матеріалами обліку чисельності мисливських тварин, на розгляд і погодження державному органу екобезпеки Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя не пізніше як за 2 місяці до початку полювання. Державний орган екобезпеки Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя протягом тижня розглядає, погоджує і повертає державно­му органу лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя проекти лімітів або готує мотивовану відмову в їх погодженні.

Погоджені проекти лімітів державний орган лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя надсилає на розгляд Держкомлісгоспу та Мінекобезпеки.

Держкомлісгосп протягом тижня перевіряє і зводить проекти лімітів у вигляді форми, що наведена в додатку 2, і разом з висновками та пропо­зиціями щодо їх затвердження подає на розгляд Мінекобезпеки.

Мінекобезпеки протягом місяця розглядає подані Держкомлісгоспом проекти лімітів використання мисливських тварин з урахуванням вис­новків і пропозицій щодо їх затвердження, затверджує їх погодженим з Держкомлісгоспом наказом або готує мотивовану відмову в затвердженні.

Наказ про затвердження лімітів Мінекобезпеки у встановленному порядку подає на державну реєстрацію до Мін'юсту, після чого доводить цей наказ і затверджені ним ліміти до відома Держкомлісгоспу, Головдержекоінспекції, Головного управл­іння національних природних парків та заповідної справи, державного органу еко­безпеки Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя.

У разі затвердження лімітів, показники яких відрізняються від тих, що були подані у проектах, Мінекобезпеки доводить до зазначених державних органів ці ліміти разом з відповідними поясненнями і обґрунтуваннями.

2.10. Затверджені ліміти Держкомлісгосп доводить до уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адмініст­рацій, державного органу лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя та підприємств безпосереднього підпорядкування не пізніше як за місяць до початку полювання на відповідний вид тварин.

2.11. Державний орган лісового господарства Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя спільним наказом з державним органом екологічної безпеки Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя розподіляє затверджені ліміти і доводить їх до користувачів мисливських угідь не пізніше
як за десять днів до початку полювання на відповідний вид тварин. Використання затверджених лімітів між користувачами мисливських угідь здійснюється на підставі погоджених зазначеними державними органами

атеріалів обліку чисельності тварин та проектів відповідних лімітів, з ураху­ванням змін, що були внесені під час розгляду і затвердження лімітів Держ-комлісгоспом або Мінекобезпеки.

У разі виникнення потреби державний орган лісового господарства та орган екобезпеки Автономної Республіки Крим або області можуть, у ме­жах затверджених для Автономної Республіки Крим та області лімітів, здійсню­вати перерозподіл лімітів використання певних видів мисливських тварин між
окремими користувачами. Такі рішення оформлюються відповідними спільними наказами, копи яких надсилаються Держкомлісгоспу та Мінекобезпеки. Використання інших мисливських тварин, ніж зазначені в пункті 2.4 цієї Інструкції, регулюється в залежності від максимально можливої кількості мис­ливців, які допускаються до полювання в один день на певній площі мисливсько­го угіддя з урахуванням чисельності тварин і потреби додержання вимог техніки безпеки (пропускна спроможність мисливських угідь) та норм відстрілу, які вста­новлюються на мисливський сезон державним органом лісового господарства
Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя за погодженням з орга­ном екологічної безпеки Автономної Республіки Крим, області, м. Севастополя.

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТІВ ВИКОРИСТАННЯ НЕМИСЛИВСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН

Ліміти використання немисливських видів тварин затверджуються Мінекобезпеки за поданням державного органу екобезпеки Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за наявності відповідних обґрунтувань компетентних наукових установ, організацій та експертів. Замовниками проведення наукових досліджень та розробки про­ектів лімітів є підприємства, установи, організації або громадяни, які плану­ють здійснювати використання диких тварин.

Якщо під час проведення робіт з ведення державного кадастру тва­ринного світу одержана інформація, потрібна для визначення лімітів вико­ристання немисливських видів тварин, то додаткові наукові дослідження можуть не проводитись.

Розгляд питань щодо затвердження лімітів використання немисливських видів тварин Мінекобезпеки здійснює протягом одного місяця з дня одержання відповідних матеріалів, а в разі потреби одержання додаткових матеріалів - протягом двох тижнів з часу одержання вказаних висновків.

Затвердження лімітів використання немисливських видів тварин здійснюється заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки грифом "ЗАТВЕРДЖУЮ" за формою, що на­ведена в додатку 3.

Затверджені ліміти Мінекобезпеки доводить до державного органу екологічної безпеки Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Се­вастополя та користувачів.

3.7. Якщо обсяги використання немисливських видів тварин незначні то Мінекобезпеки може видавати дозвіл на їх спеціальне використання не зат­верджуючи лімітів.

Обсяги спеціального використання немисливських тварин за яких ліміти не затверджуються, визначаються Мінекобезпеки з урахуванням пропозицій відповідних наукових організацій.

Додаток 1 до пункту 2.5 Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення...

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com