Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЛАНДШАФТИ”
( 4 Votes )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 19510   
Вівторок, 13 жовтня 2009 22:13
Проект вноситься народним депутатом України
Семиногою А.І.

ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ЛАНДШАФТИ"
Цей Закон визначає на основі впровадження інтегрованого управління ландшафтами правові та організаційні засади охорони, планування, організації, регулювання, моніторингу, контролю та обліку ландшафтів на державному, регіональному, місцевому рівнях із урахуванням різноманітності їхньої природної, культурно-історичної та естетичної цінності та економічного розвитку.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Ландшафтне законодавство
Відносини у сфері збалансованого використання ландшафтів в Україні регулюються законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону земель», «Про охорону культурної спадщини», «Про генеральну схему планування території України», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», Водним, Земельним, Лісовим кодексами України, цим законом, іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 2. Терміни та визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
антропогенний ландшафт - ландшафт, що складається з взаємодіючих природних та антропогенних компонентів, і формується під впливом діяльності людини та природних процесів;
елементи ландшафту - найпростіші частини компонентів ландшафту;
заповідний ландшафт - ландшафт, в якому в установленому законом порядку повністю виключена або обмежена господарська діяльність;
інтегроване управління ландшафтами - комплекс збалансованих заходів на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, спрямованих на збереження та невиснажливе використання природних ресурсів, з врахуванням екологічних, економічних та соціальних інтересів, та збереження для сучасних та майбутніх поколінь екосистем та ландшафтів;
компоненти ландшафту - основні складові частини ландшафту, що представлені фрагментами окремих сфер географічної оболонки;
ландшафт - цілісний складний природно-територіальний (географічний) комплекс, який є результатом дії та взаємодії природних та/або антропогенних факторів та складається із взаємодіючих природних або природних та антропогенних компонентів і комплексів більш низького таксономічного рангу;
ландшафтне планування - розробка проекту використання ландшафтів або проекту змін цілей та методів їх використання із застосуванням сукупності методичних інструментів, що використовуються для побудови такої просторової організації діяльності суспільства в конкретних ландшафтах, що забезпечує стійке природокористування і збереження основних функцій цих ландшафтів як системи підтримки життя;
охорона ландшафту - система заходів (адміністративно-правових, економічних, технічних, просвітницьких і пропагандистських), що спрямована на збереження можливості виконання ландшафтом основних соціально-економічних функцій, а також функцій відтворення ресурсів і формування сприятливого для біоти та/або людини середовища;
промисловий ландшафт - ландшафт, що формується під впливом промислового виробництва;
розвиток ландшафту - поступові змінювання, що призводять до зміни структури ландшафту;
структура ландшафту - набір, співвідношення та взаємозв'язок компонентів ландшафту, а також сполучення, просторове розміщення та зв'язки комплексів, з яких він складається, більш низького таксономічного рангу.
сукцесія - послідовна зміна біогеоценозів, спадкоємно виникаючих на одній і тій же території (біотопі).

Розділ ІI

ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТАМИ

Стаття 3. Цілі інтегрованого управління ландшафтами

Головними цілями інтегрованого управління ландшафтами є:
забезпечення збалансованого та комплексного управління природокористуванням ландшафтів з врахуванням місцевих природних та історико-культурних особливостей ландшафтів;
збереження різноманітності ландшафтів, природної, культурної, історичної та археологічної спадщини, враховуючи економічні і соціальні потреби суспільства;
створення передумов для сталого функціонування ландшафтів та їх компонентів, збереження взаємозв'язків між ними, забезпечення цілісності їх екосистемних функцій;
впровадження екологічної політики у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами в галузеву політику (сільське господарство, лісове господарство, водне господарство, промисловість, енергетика, транспорт, розвиток населених пунктів тощо), забезпечення екологічної безпеки;
ідентифікація ландшафтів та встановлення їх меж, визначення законодавчих, науково-практичних та інших заходів, спрямованих на забезпечення їх цілісності, різноманіття та функціонування екосистем;
забезпечення стійкої здатності ландшафтів до відновлення;
забезпечення доступу громадськості до інформації та її участі у прийнятті рішень стосовно інтегрованого управління ландшафтами.

Стаття 4. Принципи інтегрованого управління ландшафтами

Основними принципами державної політики у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами є:
пріоритетність охорони навколишнього природного середовища та збереження цілісності екосистем, забезпечення сталого розвитку екосистем та відновлюваності порушених екосистем, збереження цілісності ландшафтів;
збереження та захист ландшафтів як середовищ існування біорізноманіття, формування екомережі, оголошення і створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду та культурної спадщини;
забезпечення науково обґрунтованого управління природними ресурсами ландшафтів, охорони і відтворення, комплексного розвитку ландшафтів, збереження, невиснажливого використання та відтворення природних ресурсів;
впровадження технологій, спрямованих на запобігання фрагментації, забрудненню та деградації екосистем ландшафтів;
запобігання руйнування цінних елементів та нанесення ландшафтам ті їх компонентам будь-якого збитку в результаті господарської діяльності під час проведення гірничодобувних та геологорозвідувальних робіт та інших робіт або рекреації;
запобігання або зменшення будь-якого погіршення стану ландшафтів шляхом його відновлення, рекультивації земель, а також підтримки природної сукцесії;
урахування природної структури ландшафту та його особливостей на стадії планування лінійних інженерних споруд (доріг, трубопроводів, ліній електропередачі та зв'язку та ін.);
відновлення порушених (деградованих) екосистем до природного стану;
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства України про охорону ландшафтів;
відновлення екосистем суб'єктами господарювання, дії яких призвели до деградації або порушення цілісності екосистем ландшафтів;
забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації та її участі в процесі прийняття рішень щодо управління ландшафтами та сприяння загальній поінформованості громадськості та розумінню цілей і завдань охорони ландшафтів.
Дотримання цих принципів є обов'язковим під час планування, проектування, розроблення та реалізації програм та проектів, здійснення господарської діяльності, а також під час прийняття рішень, що можуть впливати на стан ландшафтів.

Стаття 5. Охорона ландшафтів

Охорона ландшафтів здійснюється шляхом запровадження системи інтегрованого управління природокористуванням і передбачає:
оптимізацію екосистемної та господарської цілісності ландшафтів;
збереження середовищ існування рослин і тварин;
збереження ландшафтних об'єктів культурної спадщини;
застосування запобіжних заходів щодо негативного впливу господарської діяльності;
формування екомережі, оголошення та створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
визначення умов щодо невиснажливого використання природних ресурсів і здійснення господарської та інших видів діяльності на засадах сталого розвитку;
виконання заходів, спрямованих на запобігання фрагментації та руйнування ландшафтів.

Розділ ІII

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЛАНДШАФТІВ

Стаття 6. Реалізація державної політики у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами

Державне управління у сфері інтегрованого управління ландшафтами відповідно до положень цього Закону здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань земельних ресурсів, з питань лісового господарства, з питань регіонального розвитку і будівництва, їх територіальні органи і спеціальні підрозділи, а також спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, з питань аграрної політики, місцеві державні адміністрації, Севастопольська міська державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у межах повноважень, визначених законодавством України.
Реалізацію положень цього Закону у сфері інтегрованого управління ландшафтами здійснюється із залученням громадян та їх об'єднань і забезпеченням їх широкого доступу до інформації з цих питань.

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами належать:
реалізація державної політики у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами;
забезпечення розроблення і виконання ландшафтних планів загальнодержавного рівня;
організація ведення моніторингу стану ландшафтів, їх класифікації та ідентифікації;
затвердження порядку ведення моніторингу стану ландшафтів, їх класифікації та ідентифікації;
спрямування та координація діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами, здійснення контролю за їх діяльністю;
координація здійснення контролю за використанням та охороною ландшафтів;
затвердження порядку визначення і встановлення розмірів та меж ландшафтів та порядку їх відображення в документації з землеустрою і в земельних кадастрових документах;
організація виконання вимог державної ландшафтної політики та прийнятих Україною міжнародних угод, зокрема щодо міжнародної взаємодопомоги, обміну інформацією та екологічного виховання і освіти у сфері охорони, використання та відтворення ландшафтів;
організація підготовки та подання в установленому порядку Заявки щодо отримання Ландшафтної відзнаки Ради Європи;
вирішення інших питань щодо регулювання ландшафтних відносин відповідно до законодавства України.

Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами

До повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами належать:
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами;
забезпечення та участь у реалізації ландшафтних планів відповідного рівня;
організація ведення моніторингу стану ландшафтів, їх класифікації та ідентифікації;
затвердження плану розвитку територій Автономної Республіки Крим;.
забезпечення ведення моніторингу стану ландшафтів, їх класифікації та ідентифікації;
координація здійснення контролю за використанням та охороною ландшафтів;
забезпечення визначення і встановлення розмірів та меж ландшафтів та їх відображення в документації з землеустрою і в земельних кадастрових документах;
забезпечення організації та виконання вимог державної ландшафтної політики та прийнятих Україною міжнародних угод, зокрема щодо міжнародної взаємодопомоги, обміну інформацією та екологічного виховання і освіти у сфері охорони, використання та відтворення ландшафтів;
забезпечення підготовки та подання в установленому порядку Заявки щодо отримання Ландшафтної відзнаки Ради Європи до Кабінету Міністрів України;
вирішення інших питань щодо регулювання ландшафтних відносин відповідно до законодавства України.

Стаття 9. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами

До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами належать:
реалізація державної політики у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами;
здійснення державного управління контролю за охороною, використанням та відтворенням ландшафтів;
організація розроблення та участь у реалізації ландшафтних планів загальнодержавного рівня;
організація ведення моніторингу стану ландшафтів, їх класифікації та ідентифікації;
організація розроблення порядку ведення моніторингу стану ландшафтів, їх класифікації та ідентифікації;
координація діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами;
організація та участь у розробленні порядку визначення і встановлення розмірів та меж ландшафтів та порядку їх відображення в документації з землеустрою і в земельних кадастрових документах;
забезпечення виконання вимог державної ландшафтної політики та прийнятих Україною міжнародних угод, зокрема щодо міжнародної взаємодопомоги, обміну інформацією та екологічного виховання і освіти у сфері охорони, використання та відтворення ландшафтів;
забезпечення підготовки та подання в установленому порядку Заявки щодо отримання Ландшафтної відзнаки Ради Європи до Кабінету Міністрів України;
вирішення інших питань щодо регулювання ландшафтних відносин відповідно до законодавства України.

Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами належать:
внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної ландшафтної політики і забезпечення її реалізації;
участь у розробленні та реалізації загальнодержавних ландшафтних планів;
ведення державного земельного кадастру з додатковим розділом обліку ландшафтів;
координація та організація робіт з визначення і встановлення розмірів та меж ландшафтів та порядку їх відображення в документації з землеустрою і в земельних кадастрових документах;
забезпечення відображення в документації з землеустрою і в земельних кадастрових документах розмірів та меж ландшафтів;
організація проведення інвентаризації ландшафтів за основними видами їх соціально-економічної функції та визначення границь для цілей управління разом спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони;
вирішення інших питань в сфері ландшафтного управління відповідно до законодавства України.

Стаття 11. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами належить:
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами з урахуванням різноманітності її природних, естетичних ресурсів та економічного розвитку регіону;
організація розроблення, затвердження та участь у реалізації місцевих ландшафтних планів відповідного рівня;
організація ведення моніторингу стану ландшафтів, їх класифікації та ідентифікації на відповідному рівні;
встановлення критеріїв якості ландшафту, до яких варто прагнути, щоб забезпечити довгострокове збереження основ життя людей на території міста;
здійснення контролю за охороною, використанням та відтворенням ландшафтів;
організація та забезпечення інформування населення про стан ландшафтів, його зміну та про проведення природоохоронних заходів на місцевому рівні;
координація діяльності відповідних спеціально уповноважених державних органів в галузі ландшафтного управління у межах відповідної території;
вирішення інших питань щодо регулювання ландшафтних відносин відповідно законодавства України.

Стаття 12. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів щодо охорони, використання та відтворення ландшафтів

Громадяни та їх об'єднання відповідно до законодавства мають право брати участь у розгляді будь-якими органами законодавчої та виконавчої влади питань, пов'язаних з охороною, використанням та відтворенням ландшафтів, сприяти цим органам у здійсненні заходів інтегрованого управління ландшафтами, оцінювати їх, а також ініціювати власні заходи.
Громадяни та їх об'єднання у встановленому порядку мають право:
ініціювати розроблення та брати участь у виконанні ландшафтних планів за власні кошти та за добровільною участю членів об'єднань громадян;
здійснювати громадський контроль за охороною, використанням та відтворенням ландшафтів;
проводити громадську екологічну експертизу, оприлюднювати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів в межах конкретних ландшафтів;
одержувати у встановленому порядку інформацію про стан ландшафтів, джерела їх забруднення та виснаження, про плани і заходи щодо охорони, використання та відтворення ландшафтів;
подавати до суду позови про відшкодування збитків, заподіяних державі і громадянам внаслідок забруднення, засмічення та виснаження ландшафтів.

Розділ IV
СИСТЕМА ЗАХОДІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТАМИ

Стаття 13. Система заходів у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами

Система заходів у сфері охорони та інтегрованого управління ландшафтами передбачає комплекс планувальних, організаційних, правових, господарських, науково-технічних та інших заходів, які виконуються на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і включає:
систему державного моніторингу ландшафтів;
класифікацію та ідентифікацію ландшафтів;
державний облік;
встановлення меж і розмірів ландшафтів;
ландшафтне планування з визначенням цілей якостей ландшафтів;
формування екологічної мережі, територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з охороною та збереженням ландшафтів;
виховання і освіту;
інформаційне забезпечення.

Стаття 14. Державний моніторинг ландшафтів

Державний моніторинг ландшафтів проводиться з метою забезпечення державного контролю, збору і аналізу інформації щодо стану ландшафтів та його компонентів, прогнозування динаміки змін їх характеристик та сили і тиски, що їх трансформують, попередження впливу несприятливих процесів і ліквідації наслідків цього впливу, реєстрації змін стану ландшафтів, а також з метою розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень.
Спостереження за станом ландшафтів, рівнем його забруднення проводиться в рамках державної системи моніторингу довкілля та здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, у межах своєї компетенції, іншими спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами і організаціями, діяльність яких може призвести до погіршення стану ландшафтів.

Стаття 15. Класифікація та ідентифікація ландшафтів

Раціональне використання та охорона ландшафтів здійснюється шляхом класифікації ландшафтів, яка ґрунтується на поєднанні антропогенних і природних факторів їх формування.
Класифікація ландшафтів за антропогенними факторами формування здійснюється з урахуванням соціально-економічної функції ландшафту, спрямованої на задоволення тої чи іншої потреби суспільства.
За основними видами соціально-економічної функції ландшафти поділяються на:
сільськогосподарські;
лісогосподарські;
водогосподарські;
промислові;
ландшафти поселень;
рекреаційні;
заповідні;
природні ландшафти, що мають історичну цінність (культурні);
ті, що не використовуються на даний час.

За стійкістю до антропогенного навантаження ландшафти класифікуються на:
високостійкі;
середньостійкі;
слабостійкі;
нестійкі.

Критерієм оцінки стану ландшафтів є збереженість їх природної частини. За ступенем зміни ландшафти поділяються на:
незмінені;
слабозмінені;
середньозмінені;
сильнозмінені.

Класифікація та ідентифікація ландшафтів здійснюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими органами виконавчої влади у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища..

 

Стаття 16. Державний облік ландшафтів

Території ландшафтів підлягають державному обліку, який є складовою частиною державного земельного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, Державного реєстру нерухомих пам'яток України, державної статистичної звітності і здійснюється в порядку, що визначається законом.

Стаття 17. Компоненти, структура, межі і розміри ландшафтів

До природних компонентів відносять повітря, поверхневі та підземні води, гірські породи, ґрунти, рослинний та тваринний світ.
До антропогенних компонентів відносять всі об'єкти виробничої та невиробничої діяльності людини.
Порядок визначення і встановлення меж та розмірів ландшафтів, а також порядок їх відображення в документації з землеустрою і в земельних кадастрових документах встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 18. Планування діяльності у межах ландшафтів

Планування є обов'язковим для будь-якої господарської діяльності і ураховує розвиток населених пунктів, сільського, лісового, водного господарств, транспорту, туризму та іншої діяльності.
Ландшафтне планування передбачає виявлення й оцінку функцій і властивостей ландшафту, а також розробку пропозицій по стійкому збереженню ґрунтів, вод, повітря і клімату, рослин і тварин, вигляду і естетичних якостей ландшафту та використання цих природних ресурсів.
Заходи, спрямовані на забезпечення збалансованого розвитку ландшафтів передбачаються у відповідних програмах соціального та економічного розвитку.
План розвитку територій ландшафтів відображається у програмах соціального та економічного розвитку територій і розробляється на підставі містобудівної документації, регіональних та місцевих програмах з питань розвитку екомережі, у яких визначаються цілі якостей ландшафтів, з подальшою розробкою проекту землеустрою щодо встановлення меж і розмірів ландшафтів.
Плани та цілі якості ландшафтів узгоджуються з планами розвитку територій різного рівня та погоджуються відповідними органами місцевого самоврядування, а також територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, зазначених у статті 6 цього закону.
Порядок проведення ландшафтного планування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Формування екологічної мережі, територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Забезпечення охорони ландшафтів, збереження їх біотичного та ландшафтного різноманіття, підтримання біопродуктивності видів флори і фауни здійснюється шляхом оголошення, створення, розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, структурних елементів екомережі.
Правові основи організації, охорони, ефективного використання структурних елементів екомережі, зокрема, територій та об'єктів природно-заповідного фонду регулюються законом.

Стаття 20. Антропогенні, агроландшафти та інші території інтенсивного ведення господарської діяльності

Оздоровлення антропогенних, агроландшафтів та інших територій інтенсивного ведення господарської діяльності здійснюється з урахуванням:
екологізації господарської діяльності і стимулювання виробництва екологічно чистої продукції;
застосування найкращих з існуючих технологій екологічного спрямування;
впровадження запобіжних заходів;
виконання компенсаційних природоохоронних заходів за завдану шкоду;
підтримки просторової цілісності середовищ існування окремих видів рослин і тварин, особливо занесених до Червоної та Зеленої книг України;
відновлення і відтворення природних ресурсів;
забезпечення у прийнятті рішень участі громадськості та доступу її до інформації.

Стаття 21. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з охороною та збереженням ландшафтів

Фінансування заходів, пов'язаних з охороною та збереженням ландшафтів, включаючи роботи з проектування, проведення відповідних науково-дослідних досліджень, може здійснюватись за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, інших джерел не заборонених законодавством.
Органи державного управління ландшафтами, власники і користувачі земельних ділянок вносять в установленому порядку пропозиції щодо фінансування заходів, пов'язаних з охороною та збереженням ландшафтів, із коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів. Фінансування здійснюється відповідно до затверджених переліків із коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом.
Фінансування заходів з відновлення екосистем здійснюється за рахунок коштів суб'єктів господарювання, дії яких призвели до деградації або порушення цілісності екосистем ландшафтів.

Стаття 22. Виховання і освіта

Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів у сфері оцінки ландшафтів та їх охорони, відтворення і використання забезпечуються загальною обов'язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної середньої, професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Стаття 23. Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення ландшафтного управління здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень шляхом систематичного інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища і, зокрема, ландшафтів, динаміку їх змін, джерела забруднення і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей і спрямоване на підвищення рівня обізнаності громадянського суспільства, суб'єктів підприємницької діяльності та органів державної влади щодо цінності ландшафтів, їхньої ролі та їх змінювання, а також постійне поглиблювання знання людей стосовно природних умов і особливостей різних регіонів держави.

Розділ V
КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЛАНДШАФТІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЛАНДШАФТІВ

Стаття 24. Державний контроль за використанням і охороною ландшафтів

Державний контроль за додержанням вимог законодавства про використання і охорону ландшафтів здійснюють у порядку встановленому законодавством центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань земельних ресурсів, регіонального розвитку і будівництва, їх територіальними органами і спеціальними підрозділами, а також спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства, Радою міністрів Автономної республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, Севастопольською міською державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, відповідно до їх компетенції.

Стаття 25. Громадський контроль за використанням і охороною ландшафтів

Громадський контроль за використанням і охороною ландшафтів здійснюють громадські інспектори, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про охорону ландшафтів

Особи, винні у порушенні законодавства про охорону ландшафтів несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

Розділ VІ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 27. Міжнародне співробітництво з питань охорони та інтегрованого управління ландшафтами

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони, збереження, використання та інтегрованого управління територіями ландшафтів на державному, регіональному і місцевому рівні та здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва у сфері охорони, відтворення, регулювання та планування ландшафтів шляхом:
взаємної технічної і наукової допомоги з питань ландшафту;
обміну досвідом та інформацією у сфері ландшафтів;
заохочування транскордонного співробітництва на місцевому та регіональному рівні.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 28. Ландшафтна відзнака Ради Європи

Ландшафтна відзнака Ради Європи - це нагорода, яка може бути присуджена місцевим та регіональним органам влади, їхнім групам, а також неурядовим організаціям, які зробили особливо видатний внесок для охорони, регулювання або планування ландшафту.
Заявка щодо отримання Ландшафтної відзнаки Ради Європи подається Кабінетом Міністрів України до Комітетів Експертів Ради Європи для її розглядання Комітетом Міністрів і прийняття відповідного рішення.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Пояснювальна записка
до проекту Закону України "Про ландшафти"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

7 вересня 2005 року Україна ратифікувала Європейську ландшафтну конвенцію, що передбачає подальші кроки з забезпечення її реалізації на рівні держави.
Реалізація положень Європейської ландшафтної конвенції та адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу потребує врегулювання правових та організаційних засад охорони ландшафтів, визначення інструментів узгоджених дій у сфері ландшафтного планування, організації, регулювання, моніторингу, контролю та обліку стану ландшафтів на державному, регіональному, місцевому рівнях.
При цьому мають бути враховані інтереси соціально-економічного розвитку з одночасною мінімізацією антропогенного навантаження на ландшафти.
На сьогодні ці питання залишаються неврегульованими.
Проект Закону України "Про ландшафти" спрямований на збереження та невиснажливе використання ландшафтів з врахуванням екологічних, економічних та соціальних інтересів, збереження їх для сучасних та майбутніх поколінь.
Законопроект запроваджує інтегроване управління ландшафтами, визначає його принципи та цілі, державне регулювання з розподілом повноважень органів влади у сфері інтегрованого управління ландшафтами та здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про використання і охорону ландшафтів; запроваджує ландшафтне планування, класифікацію, ідентифікацію та моніторинг стану ландшафтів.
Прийняття Закону "Про ландшафти" (далі - Закон) є послідовним кроком щодо імплементації положень Європейської ландшафтної конвенції у законодавче поле України, сприятиме підвищенню ефективності реалізації національної екологічної політики та інтеграції законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також засвідчить позицію держави щодо вжиття на національному рівні заходів задля збереження та збалансованого використання ландшафтного різноманіття.

2. Цілі і завдання прийняття Закону

Метою Закону є визначення правових та організаційних засад охорони ландшафтів шляхом впровадження інтегрованого управління ландшафтами, як інструмента узгоджених збалансованих дій у сферах ландшафтного планування, організації, регулювання, моніторингу, контролю та обліку на державному, регіональному, місцевому рівнях із урахуванням різноманітності природних, естетичних ресурсів та економічного розвитку ландшафтів, визначаючи ландшафти як суттєвий компонент оточення людей, як вираження різноманітності їхньої спільної культурної та природної спадщини, та як основи їх ідентичності.
Положення цього Закону застосовується до всієї території України без будь-яких обмежень або виключень.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроект визначає на основі впровадження інтегрованого управління ландшафтами правові та організаційні засади охорони, планування, організації, регулювання, моніторингу, контролю та обліку ландшафтів на державному, регіональному, місцевому рівнях із урахуванням різноманітності їхньої природної, культурно-історичної та естетичної цінності та економічного розвитку.
Законопроект передбачає також встановлення порядку проведення ландшафтного планування та порядку визначення і встановлення меж та розмірів ландшафтів, а також порядку їх відображення в документації з землеустрою і в земельних кадастрових документах.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовим підґрунтям для розроблення законопроекту є Закони України „Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про екологічну мережу України", "Про охорону культурної спадщини", "Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції", Земельний, Водний, Лісовий кодекси України, інші акти законодавства України, а також відповідні міжнародні договори, стороною яких є Україна.
Положення проекту Закону не суперечать чинному законодавству України і відповідають пріоритетам державної політики у сфері охорони та невиснажливого використання природних ресурсів.
Прийняття і реалізація Закону не передбачає внесення змін або визнання актів такими, що втратили чинність Законів України.
Реалізація положень даного проекту закону після його прийняття потребуватиме розробки та затвердження відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів, пов'язаних з охороною та збереженням ландшафтів, включаючи роботи з проектування, проведення відповідних науково-дослідних робіт, здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, інших джерел не заборонених законодавством.
Реалізація цього Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону України „Про ландшафти" не призведе до негативних соціально економічних та інших наслідків.
Водночас, прийняття закону врегулює правові та організаційні засади охорони ландшафтів, запровадить інструмент узгоджених збалансованих дій у сфері ландшафтного планування, організації, регулювання, моніторингу, контролю та обліку стану ландшафтів на державному, регіональному, місцевому рівнях із урахуванням різноманітності природних, естетичних ресурсів та економічного розвитку ландшафтів.

Народний депутат
України А.І.Семинога

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com