Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПIДВОДНЕ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНI
( 3 Votes )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 16910   
Субота, 04 жовтня 2008 13:50

Затверджено: Президентом ФПС України В.Ю.Семеновим
Начальником Головрибводу М
iнрибгоспа України О.М.Степаненко

      
      I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
      1. Пiдводним полюванням називається вид любительського та спортивного рибальства, при якому у водному середовищi проводиться пошук та лов риби пiдводним плавцем-мисливцем, що оснащений спецiальним спорядженням (див. роздiл 3, п.2) i який дiє самостiйно, покладаючись виключно на свої фiзичнi можливостi.
      2. Пiдводне полювання провадиться при дотриманнi дiючих "Правил любительського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України", вид. 1990р. (далi "Правил рибальства"), ст. 16:
      iдводне полювання на риб iз застосуванням гарпунних рушниць дозволяється громадянам, якi мають посвiдчення пiдводного стрiльця, без використання аквалангiв та iнших автономних дихальних приладiв повсюдно, за винятком водоймищ, де любительське рибальство заборонено, а також мiсць масового вiдпочинку громадян".
      В водоймищах та дiлянках водоймищ, де любительське та спортивне рибальство проводиться, згiдно укладених договорiв, товариством мисливцiв та рибалок, вiйсково - мисливським товариствам, пiдводне полювання погоджується з цими органiзацiями.
      3. Пiдводне полювання в Українi культивує виключно Федерацiя пiдводного спорту України (ФПС), яка об'єднує всi клуби, органiзацiї та громадян, що займаються пiдводним полюванням та регулярно сплачують їй членськi внески.
      
4. ФПС України надано виключне право здiйснювати пiдготовку та облiк пiдводних мисливцiв, провадити технiчну експертизу спорядження, що застосовується для полювання.
      5. Повноважними представниками ФПС України на мiсцях є обласнi федерацiї та їх Комiтети по пiдводнiй стрiльбi та полюванню.
      6. Пiдводне полювання подiляється на два види: любительське та спортивне.
      7. Любительським пiдводним полюванням називається лов риби любителями-мисливцями для особистих потреб по нормам, встановленим "Правилами рибальства".
      8. Спортивне пiдводне полювання є лов риби пiдводними стрiлками - членами спортивних органiзацiй в процесi проведення змагань рiзного рiвня, або в ходi пiдготовки (тренування) до участi в них. Час i мiсце проведення змагань (тренування), а також норми вилову риби на них в обов'язковому порядку погоджуються регiональними федерацiями пiдводного спорту з мiсцевими держiнспекцiями рибоохорони Головрибводу.
      9. Для проведення спортивного полювання стрiлки зобов'язанi отримати письмовий дозвiл, який видається повноважними представниками Головрибводу та ФПС України.
      10. Право ведення любительського та спортивного пiдводного полювання надається особам обох статей не молодше 18 рокiв, якi є громадянами України, або проживають на її територiї не менш одного року, повноважними представниками ФПС України на мiсцях пiсля закiнчення спецiальних пiдготовчих курсiв та отримання "Посвiдчення пiдводного стрiльця".
      11. Навчання на курсах мають право проводити спортивнi органiзацiї (клуби), якi є дiйсними членами ФПС України та одержали у неї лiцензiю на проведення пiдготовчих курсiв.
      12. Право на пiдводне полювання надається кожного року окремо (на перiод з моменту закiнчення весняної заборони на лов риби по 1 листопада). Це право необхiдно щорiчно пiдтверджувати в органiзацiї, де мисливець знаходиться на облiку, обов'язковим записом у "Посвiдченнi" пiсля складання щорiчного залiку, а також при дотриманнi наступних умов:
      - Сплати щорiчних членських внескiв до ФПС України.
      - Наявностi щорiчного медичного свiдоцтва про фiзичнi можливостi заняття пiдводним полюванням за станом здоров'я, з обов'язковою вiдмiткою в "Посвiдченнi".
      
- Наявностi вiдмiтки в "Посвiдченнi" про складання щорiчного залiку - техмiнiмуму та обстеження на справнiсть спорядження, що застосовується для пiдводного полювання.
      - Наявностi дiючого страхового свiдоцтва вiд нещасного випадку.
      13. Контроль за дотриманням пiдводними мисливцями норм та вимог "Правил рибальства" та умов цього "Положення" здiйснюють мiсцевi держiнспекцiї рибоохорони Головрибводу, якi мають право, в разi їх порушення, вживати заходи адмiнiстративного впливу на порушникiв, передавати матерiали до обласних ФПС, або передавати матерiали в судово-слiдчi органи для притягнення порушникiв до кримiнальної вiдповiдальностi.
      14. Комiтети пiдводної стрiльби та полювання обласних ФПС розглядають кожний факт порушення та вживають заходи дисциплiнарного впливу аж до вилучення "Посвiдчення" у порушника. Перiод часу, на який порушник позбавляється прав ведення пiдводного полювання, залежить вiд характеру порушення та визначається iнструкцiєю, розробленою та затвердженою ФПС України.
      
      II. ОБОВ'ЯЗКИ ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ
      Пiдводний мисливець зобов'язаний:
      1. Бути членом Федерацiї пiдводного спорту України та своєчасно сплачувати щорiчнi членськi внески.
      2. Знаходитися на облiку в однiй з спортивних органiзацiй (клубi) - колективного члена ФПС України, яка культивує пiдводне полювання та стрiльбу.
      3. Мати дiюче "Посвiдчення пiдводного стрiльця" ФПС України.
      4. Мати дiючий дозвiл на право ведення спортивного пiдводного полювання (для спортсменiв-стрiльцiв).
      5. Щорiчно проходити медичний огляд з занесенням результатiв у "Посвiдчення".
      6. Щорiчно здавати залiк техмiнiмуму, поєднаний з перевiркою стану пiдводної рушницi.
      7. Пiдводнi рушницi та ножi обов'язково повиннi мати реєстрацiйнi номери та бути зареєстрованi в органiзацiї (клубi), де мисливець знаходиться на облiку.
У "Посвiдченнi" необхiдно мати вiдмiтку про наявнiсть зареєстрованої пiдводної рушницi та ножа.
      8. Мати дiюче страхове свiдоцтво вiд нещасного випадку.
      9. Знати та суворо дотримуватися "Правил любительського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України" та цього "Положення"
      10. Обережно ставитися до природи, надавати всебiчну допомогу органам рибоохорони та екологiчним службам.
      
      III.ПРАВА ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ
      Пiдводний мисливець має право:
      1. Полювати з застосуванням гарпунiв та пiдводних рушниць у мiсцях, де дозволене любительське та спортивне рибальство.
      2. Застосовувати для полювання таке спорядження:
      - одну або декiлька пiдводних рушниць рiзного типу (пневматичнi, гiдропневматичнi, пружиннi, гумовi), що заряджаються виключно силою м'язiв мисливця;
      - ласти, маски, трубки, пiдводнi ножi, гiдрокостюми рiзних типiв, вантажнi пояси, пiдводнi лiхтарики, глибиномiри, компаси, кукани, надувнi або пенопластовi сигнальнi буї;
      - купувати в магазинах або у органiзацiях згадуване спорядження, або виготовляти його самостiйно;
      - мати човен (шлюпку), в якiй може знаходитися страхувальник з дихальним пристроєм для пошуку та надання допомоги у разi нещасного випадку з пiдводним стрiльцем..
Право розповсюджується тiльки на перiод органiзованих тренувань та змагань з особливого дозволу органiв рибоохорони.
      
      IVIДВОДНОМУ МИСЛИВЦЮ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
      1. Займатися пiдводним полюванням без "Посвiдчення" та дозволу (для спортсменiв-стрiльцiв). При вiдсутностi цих документiв вiн вважається порушником "Правил рибальства".
      2. Користуватися при пiдводному полюваннi незареєстрованим спорядженням (рушницею, ножем).
      3. Полювати у мiсцях, заборонених для любительського та спортивного рибальства, у мiсцях масового вiдпочинку населення, а також у темний час доби.
      4. Порушувати "Правила рибальства", бити рибу цiнних видiв та розмiрами менш дозволених (без особливого дозволу).
      5. Застосовувати для. пiдводного полювання вогнепальну зброю, вибуховi та отруйнi речовини, електроток.
      6. Заряджати та стрiляти з пiдводної рушницi на повiтрi або в воду з берега, човна i таке iнше.
      7. Використовувати для полювання водолазнi дихальнi апарати будь якої конструкцiї.
      
      Узгоджено: Голова Комiтету пiдводної стрiльби та полювання ФПС України В.В.Брагин
      Начальник вiддiлу рибоохорони Головрибводу України С.Д. Миропольський

 Коментарі  

 
#2 Гость 26.02.2011 20:26
Ето положение незаконно. Положение незарегистриров ано в Минюсте Украины.К тому же запрещено передавать функции государства : видачу посвидчень подводного охотника общественной организации.Кроме того по правилам как рыбалка так и охота в Украине - бесплатны.
 
 
#1 козибон 09.01.2011 02:22
:-x почему законодательные органы в украине такие тупые ущербы?
 

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com