Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Банер
Ласкаво просимо, госте!
Ім'я користувача Пароль: Запам'ятати мене

Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine"
(1 чол.) (1) гість
 • Сторінка:
 • 1
 • 2
<--

ТЕМА: Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine"

Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 14:55 #12834

Віртуальний проект КМГ "HuntingUkraine"
Можна розглянути кілька варіантів господарств.
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 17:14 #12873

Договір з 1996 року.

Типовий договір про умови ведення мисливського господарства

Затверджено
наказом Мінлісгоспу України
від 12 грудня 1996 р. N 153

Типовий договір
про умови ведення мисливського господарства

_____________ ___________
(місце укладення договору) (дата укладення договору)

__________
(обласне управління лісового господарства, державне
__________
лісогосподарське об'єднання, повна адреса)
в особі _______________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____ з одного боку,
(назва, дата, номер документа)
та _______
(користувач мисливських угідь, повна адреса)
__________
в особі _______________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _______________ з другого боку,
(назва документа)
уклали цей Договір про наведене нижче.

1. Предмет Договору

1.1. Рішенням _____
(Рада)
від ____, N _____________
надано _________________
(користувач мисливських угідь)
терміном до "_____" _________ ______ мисливські угіддя для ведення
(число) (місяць) (рік)
мисливського господарства загальною площею ____________ тис.га, у
тому числі: лісові угіддя _____ га, польові ____ га, водно-болотні
_____ га. Карта-схема угідь і опис меж додаються користувачем.
1.2. Чисельність мисливських тварин в угіддях, наданих в
користування, станом на "___" _ 199_ р. становить:
------------------------------------------------------------------
Вид тварин |Чисель-| Вид тварин |Чисель-| Вид тварин |Чисель-
|ність, | |ність, | |ність,
|гол. | |гол. | |гол.
------------------------------------------------------------------
Зубр Єнотов.собака Кіт лісовий
Лось Куниця лісова Рись
Олень благ. Куниця кам'яна Заєць-русак
Олень плям. Норка європ. Кріль дикий
Козуля Норка америк. Білка
Кабан Тхір лісовий Бабак
Лань Тхір степовий Бобер
Муфлон Перегузня Нутрія вільна
Ведмідь Горностай Ондатра
Вовк Борсук Хохуля
Лисиця Видра

Лебеді Сіра куріпка Рябчик
Гуси Кеклик Дрофа
Качки Перепілка Стрепет
Лиска Глухар Кулики
Фазан Тетерук Голуби

2. Права і обов'язки сторін

2.1. ____ має право
(користувач мисливських угідь)
у встановленому порядку, за згодою власників або користувачів
земельних ділянок, зводити у мисливських угіддях необхідні будівлі
і біотехнічні споруди, вирощувати кормові культури, створювати
захисні насадження, проводити штучне обводнення, здійснювати інші
заходи, пов'язані з веденням мисливського господарства, які не
суперечать законодавству та інтересам власників або користувачів
земельних ділянок.
2.2. ____________ зобов'язується:
(користувач мисливських угідь)
а) використовувати мисливські угіддя відповідно до умов їх
надання у користування та за призначенням;
б) вести мисливське господарство на закріплених за ним
мисливських угіддях з дотриманням вимог Закону України "Про
тваринний світ", Положення про мисливське господарство та порядок
здійснення полювання, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 20 липня 1996 року N 780, інших нормативно-правових
актів у галузі охорони та використання тваринного світу, ведення
мисливського господарства;
в) забезпечити мисливське впорядкування угідь в термін до
____, визначити в натурі межі цих угідь та визначити
(місяць, рік)
в натурі межі цих угідь та відтворюваних ділянок, єгерських
обходів тощо;
г) раціонально використовувати державний мисливський фонд,
недопускати погіршення екологічного стану середовища перебування
мисливських тварин внаслідок власної діяльності;
д) проводити первинний облік чисельності і використання
мисливських тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де
перебувають дані тварини, і в установленому порядку подавати цю
інформацію органам, що здійснюють державний облік мисливських
тварин та облік їх використання;
е) забезпечувати проведення комплексних заходів, спрямованих
на охорону і відтворення мисливських тварин, збереження і
поліпшення середовища їх перебування, щорічно вкладати кошти на
дані цілі з розрахунку на 1 тис.га лісових угідь не менше 8,
польових - 6, водно-болотних - 4 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
є) здійснювати охорону державного мисливського фонду,
сформувати єгерську службу з розрахунку не менше одного єгеря на 7
тис.га лісових і 10 тис.га польових угідь, в термін до ___________
згідно з штатним розписом, який додається користувачем;
ж) дотримуватись режиму охорони видів тварин, занесених до
Червоної книги України і до переліку видів тварин, які підлягають
особливій охороні в межах наданих в користування мисливських
угідь;
з) негайно інформувати природоохоронні органи, органи
мисливського та лісового господарства, органи ветеринарної
медицини, санітарно-епідеміологічної служби про виявлення
захворювань тварин, погіршення стану середовища їх перебування,
виникнення загрози знищення та випадки загибелі тварин,
здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із
захворюваннями;
и) самостійно припиняти використання мисливських тварин у
разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої
здатності та чисельності, виникнення загрози їх знищення, негайно
вживати заходів до усунення негативних факторів впливу на тварин і
середовище їх перебування;
і) виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання
об'єктів тваринного світу та користування мисливськими угіддями
відповідно до чинного законодавства.
2.3. ______________
(обласне управління лісового господарства, державне
_____________ має право:
лісогосподарське об'єднання)
а) в міру необхідності, але не менше ніж один раз в три роки
проводити перевірку виконання ________
(користувач мисливських угідь)
умов договору, його виробничої та фінансово-господарської
діяльності в частині організації та ведення мисливського
господарства, охорони та відтворення державного мисливського
фонду;
б) у разі невиконання або порушення ___________
___ умов договору, попередити його про
(користувач мисливських угідь)
необхідність усунення порушень у визначений термін або заборонити
використання державного мисливського фонду терміном до 3 (трьох)
років;
в) у разі систематичного невиконання __________
___ умов договору подавати до ________
(користувач мисливських угідь)
_____________ матеріали про припинення
(Рада)
права ____
(користувач мисливських угідь)
користування мисливськими угіддями.
2.4. ______________
(обласне управління лісового господарства, державне
___________ зобов'язане:
лісогосподарське об'єднання)
а) надавати _______
(користувач мисливських угідь)
організаційну та методичну допомогу у веденні мисливського
господарства, здійсненні мисливського впорядкування угідь;
б) сприяти у виділенні земельних ділянок для будівництва в
мисливських угіддях необхідних будівель і біотехнічних споруд,
вирощуванні кормових культур, створенні захисних насаджень та
здійсненні інших заходів, пов'язаних з веденням мисливського
господарства, які не суперечать законодавству та інтересам
власників або користувачів земельних ділянок.

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиконання умов цього договору сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Договір укладено у трьох примірниках, з яких перший отримав
_________,
(користувач мисливських угідь)
другий зберігається ____
(обласне управління лісового господарства,

_________,
державне лісогосподарське об'єднання)
третій надсилається до Мінлісгоспу України.

Договір набуває чинності з моменту його підписання.

Підписи сторін
______________ __
(обласне управління лісового (користувач мисливських угідь)
господарства, державне
лісогосподарське об'єднання)
______________ __
(посада) (посада)
______________ __
(підпис) (прізвище, ім'я, (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)
М.П. М.П.
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 17:27 #12875

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про мисливське господарство та полювання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст.132 )
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1478-14


Стаття 11. Громадські організації мисливців
З метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненні полювання, сприяння веденню мисливського господарства, розвитку мисливського собаківництва громадяни можуть добровільно об'єднуватись у громадські організації мисливців.

Стаття 22. Порядок надання у користування мисливських угідь
Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням місцевого органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також власниками або користувачами земельних ділянок.
Мисливські угіддя надаються у користування на строк не менш як на 15 років.
Площа мисливських угідь, що надаються користувачеві, повинна становити не менше 3 тисяч гектарів, але не більше ніж 35 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя. ( Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3053-III ( 3053-14 ) від 07.02.2002 )
Переважне право на користування мисливськими угіддями мають:
власники та постійні користувачі земельних ділянок;
користувачі мисливських угідь, які продовжують строк користування цими угіддями.
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 17:28 #12876

це все старі папері переписані і трохі змінені з попередніх сссеровських .

ви на папері от тут прикиньти ті цифри і обєми роботи і і і ...
бо у нас на папери всьо ок а у полі кака

1 єгерь на 7 000га лісу то хіба аби горівку пив і козів стрілєв
 • vasyl eger
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 10253

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 17:33 #12877

Василь на 7 000 га не один єгер, а 40! Кожен член КМГ - це єгер. Всі потроху роблять працю єгера. Безумовно вибирають ГОЛОВНОГО єгера, але він не працює, а організовує працю.
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680
Останнє редагування: 30/09/2009 17:34 від БОГУН.


 

 

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - 30/09/2009 17:39 #12878

БОГУН писав(ла):
Василь на 7 000 га не один єгер, а 40! Кожен член КМГ - це єгер. Всі потроху роблять працю єгера. Безумовно вибирають ГОЛОВНОГО єгера, але він не працює, а організовує працю.


а хто з тих 40 чол і скільки раз за місяць ПІДЕ НА РОБОТУ а не посидіти на природі і віпити 100г.?

найперше шо то величезна територія і буде розкидана .

краще і кусок і 2 000га на 40 чол
 • vasyl eger
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 10253

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 17:41 #12879

Василь
Знаєш що змінилося в договорі з 1996 року? Сторони, які укладають цей договір. Тепер можемо я і ти укласти договір з місцевою радою і орендувати угіддя під мисливське господарство.
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - 30/09/2009 17:46 #12881

vasyl eger писав(ла):
БОГУН писав(ла):
Василь на 7 000 га не один єгер, а 40! Кожен член КМГ - це єгер. Всі потроху роблять працю єгера. Безумовно вибирають ГОЛОВНОГО єгера, але він не працює, а організовує працю.


а хто з тих 40 чол і скільки раз за місяць ПІДЕ НА РОБОТУ а не посидіти на природі і віпити 100г.?

найперше шо то величезна територія і буде розкидана .

краще і кусок і 2 000га на 40 чол


Василь
Ти як маньяк. По закону МІНІМУМ 3000 га. Розумієш чи ні?
В такому КМГ(10т.га)є план робіт і він ділиться на всіх. Так само є план відстрілу і теж ділиться на всіх.
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - 30/09/2009 18:08 #12886

БОГУН писав(ла):
vasyl eger писав(ла):
БОГУН писав(ла):
Василь на 7 000 га не один єгер, а 40! Кожен член КМГ - це єгер. Всі потроху роблять працю єгера. Безумовно вибирають ГОЛОВНОГО єгера, але він не працює, а організовує працю.


а хто з тих 40 чол і скільки раз за місяць ПІДЕ НА РОБОТУ а не посидіти на природі і віпити 100г.?

найперше шо то величезна територія і буде розкидана .

краще і кусок і 2 000га на 40 чол


Василь
Ти як маньяк. По закону МІНІМУМ 3000 га. Розумієш чи ні?

ми живемо в країні де нічого стабільного нема .і нескоро буде . ще декілька років тому ніхто і подумати неміг про якісь приватні мг чи аренду винайм...
завтра будуть ін закони норми . а післязавтра ще ін .БОГУН.

В такому КМГ(10т.га)є план робіт і він ділиться на всіх. Так само є план відстрілу і теж ділиться на всіх.


ну ви і даєте . ТА є ті ПЛАНИ РОБОТИ і ін ін апаперях все гарно і гладко було і є у нас . а в полі недуже.

------

та я не про те пан богун . а про те хто з тих 40 мисливців ввечері залишить теплу хату і жінку і своєю машиною поїде не браконєрствувати а оглядати ліс вночі і позаопівніч . і вдень і підвечір (коли вони живуть за 100км )...??? . хто з них піде весною літом... щось робити у лісі кормові поля чи підвезти істи звірці .? хто піде вести контроль над хижаками ?


ви маєте таких 40 друзів-мисливців ? то ви щаслива людина . я ні
 • vasyl eger
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 10253
Останнє редагування: 30/09/2009 18:11 від vasyl eger.

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 18:15 #12889

Василь
Справа у тому, що від того скільки буде в КМГ дичини, напряму залежить полювання цих 40 чоловік. Повір мені. В такій системі НІХТО в угіддя чужий не зайде(про це писали форумчани, що навіть по гриби тяжко піти), я вже не говорю про браконьєрство. Система випрубована в інших країнах і працює.
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 18:24 #12892

КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛЮВАННЯМ ТА ВЕДЕННЯМ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Стаття 37. Державний контроль у галузі мисливського господарства та полювання
Державний контроль у галузі мисливського господарства та полювання здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, їх місцевими органами, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами відповідно до законодавства.
Стаття 38. Громадський контроль за полюванням
Громадський контроль за полюванням здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища та громадськими мисливськими інспекторами.
Повноваження громадських інспекторів охорони навколишнього природного середовища визначаються положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону.
Повноваження громадських мисливських інспекторів визначаються положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання відповідно до закону.
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - 30/09/2009 18:26 #12893

БОГУН писав(ла):
Василь
Справа у тому, що від того скільки буде в КМГ дичини, напряму залежить полювання цих 40 чоловік. Повір мені. В такій системі НІХТО в угіддя чужий не зайде(про це писали форумчани, що навіть по гриби тяжко піти), я вже не говорю про браконьєрство. Система випрубована в інших країнах і працює.


еммм те що писав ігорко львівшькій то ПРИВАТНЕ господарство і 1 дядя те все отримує ті 20 000 га і 10 єгерів і всі кватроцікли і авта .

а винайм угідь у ін країнах існує бо там інші люди і все .
ми самі нас тих "40 мисливців " неготові до винайму .розумієте .
 • vasyl eger
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 10253

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 18:34 #12894

Та ні Василь.
Приватних нема МГ. Дядько багатий і всю оренду "тягне" на своїх плечах. Та це йому може і набриднути. Це господарство "генерує" великі кошти і поки в дядька "мани" є то він герой, а грошенята можуть кінчитись. Тоді почне шукати спільників. І тут василь твій "шанс". Підходиш і кажеш "я візму на себе частину робіт і коштів" Дядько подумає і візьме тебе у члени КМГ З часом з одного дядька орендатора може зробитись 20-30 орендарів(користувачів угідь)
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - 30/09/2009 18:38 #12895

БОГУН писав(ла):
...Дядько подумає і візьме тебе у члени КМГ З часом з одного дядька орендатора може зробитись 20-30 орендарів(користувачів угідь)

Ага, візме...))) "Дядько" скоріше з'їсть каку з під себе ніж віддасть комусь кавалок з того що вдалося загарбати )))
 • urban
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 955
"Ein schlechter Jagdtag ist immer noch besser als ein guter Arbeitstag"

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 18:42 #12896

40-50 чоловік теж може "заграбастати" кусок тереторії Треба вчитись організовуватись у товариства.
А ми навіть Клуб huntingukraine не можемо організувати
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 18:48 #12897

Треба брати "в долю" голів сільрад, тоді може щось вийде, але це посада виборна, нині 1 а завтра інший....
 • urban
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 955
"Ein schlechter Jagdtag ist immer noch besser als ein guter Arbeitstag"

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - 30/09/2009 18:51 #12898

urban писав(ла):
БОГУН писав(ла):
...Дядько подумає і візьме тебе у члени КМГ З часом з одного дядька орендатора може зробитись 20-30 орендарів(користувачів угідь)

Ага, візме...))) "Дядько" скоріше з'їсть каку з під себе ніж віддасть комусь кавалок з того що вдалося загарбати )))


та ні там де я робив то взяв той дядько і сі подивив вікінув 50 000 еуро раз на рік . через час знов треба ...він подумав і каже мені такого нетреба . десь колись може пополюю . віддавайте кому хочите ... і мают аренду на 15 р на 20-30 000 га (дурість у наших умовах зараз)

і що і так сяк перебивається . всі браконєрствуют хто хоче . як і було .останніх 20 років
 • vasyl eger
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 10253

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - 30/09/2009 18:55 #12899

urban писав(ла):
Треба брати "в долю" голів сільрад, тоді може щось вийде, але це посада виборна, нині 1 а завтра інший....
Голова може і не бути мисливцем. Нащо йому це членство? А в "долю коштів і праці" я думаю він не захоче. КМГ не приносить доходів. Заключити договір оренди на 50 років, тоді нові голови "побоку"
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - "HuntingUkraine" 30/09/2009 19:03 #12902

Василь
Ти свиней вже накормив?
 • БОГУН
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1680

Ві:Коликтивне Мисливське Господарство - 30/09/2009 19:09 #12903

БОГУН писав(ла):
Василь
Ти свиней вже накормив?


ні нині нібито віхідний але зранку відміз мою тойоту до механіку підкови міняє і щось загазована бо ще непройшов техогляд ...
зараз вже приїздить 10тон комбікормуі кукурузи ... треба платити і розгружати ще іду всело на людей сі подивити . бо здичію в горах гет чисто

аж після вечером дам гам

а що угіддя вже неберем нахі" нам та десь ще поїдемо і щось застрілимо
 • vasyl eger
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 10253
 • Сторінка:
 • 1
 • 2
Модератори: Myron
Час створення сторінки: 0.82 секунд

Останні оголошення

Коментуємі оголошення

Популярні оголошення

Powered by HuntingUkraine.com